Lejevilkår

1) Udlejer er forpligtet til at holde det udlejede i fuldt funktionsdygtig stand og udføre nødvendig service uden udgift for lejeren. Det udlejede monteres kun til lovlige bestående fremførte installationer og fri service ydes kun i Danmark.

2) Udlejer forpligter sig til at udføre påkrævet service hurtigst muligt og lejer er forpligtet til snarest muligt at kontakte udlejer, såfremt det lejede ikke er i fuld funktionsdygtig stand. Hverken lejer eller tredjemand må foretage indgreb i den tekniske installation i det lejede. En reparation skal fra udlejers side foretages snarest muligt, og såfremt reparationen ikke kan finde sted inden for rimelig tid efter at henvendelse er rettet til udlejer, er lejer berettiget til at kræve et andet tilsvarende apparat stillet til rådighed.

3) Lejer er forpligtet til at lade det lejede være omfattet af almindelig indboforsikring og i tilfælde af, at der ikke er tegnet indboforsikring er lejer forpligtet til at tegne en forsikring til dækning af det lejedes hændelige undergang.

4) Skader, der er opstået som følge af uforsvarlig adfærd fra lejers, brugers, dennes husstand eller gæsters side, skal omgående meddeles til udlejer, og lejer er indforstået med i sådanne tilfælde at lade skaden reparere af udlejer for lejers regning.

5) Det lejede er og forbliver udlejers ejendom og lejer må ikke sælge, pantsætte, fremleje eller belåne det udlejede, ligesom lejer ej heller kan anvise det til genstand for udlæg eller udpantning.

6) Det lejede må ikke opstilles uden særlig aftale på anden adresse end den på forsiden af kontrakten aftalte. I tilfælde af lejerens eller det lejedes flytning skal den nye adresse meddeles skriftligt til udlejeren før flytning. Udlejer er berettiget til efter forudgående varsel at besigtige det lejede og forvisse sig om dets tilstedeværelse.

7) Lejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til lejekontrakten kan ikke overdrages til tredjemand uden udlejers samtykke.

8) Såfremt udlejer eller lejer væsentlig misligholder deres forpligtelser i henhold til lejekontrakten, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen. Som væsentlig misligholdelse fra lejeres side betragtes eksempelvis følgende:

a) Lejer trods påkrav herom ikke betaler skyldig leje.

b) Lejer i strid med pkt. 6 flytter det lejede fra opstillingsadressen uden skriftlig orientering til udlejer herom.

c) Lejer i strid med aftalens pkt. 6, trods påkrav herom, nægter udlejer adgang til opstillingsadressen.

d) Lejer vanrøgter, pantsætter, udlejer eller overlader det lejede til andre.

9) I tilfælde af manglende betaling af leje, er lejer forpligtet til at betale udlejer et rykkergebyr på p.t. kr. 100,00 (jfr. de til enhver tid gældende satser i renteloven) for hver fremsendt rykkerskrivelse. Betalinger via PBS tillægges p.t. kr. 7,00 i opkrævningsgebyr (reguleres i henhold til udlejers omkostninger til PBS) pr. indbetaling. Foregår betaling ikke via PBS opkræves et administrationsgebyr pr. indbetaling på p.t. kr. 25,00 (reguleres i henhold til udlejers omkostninger til denne administration). Såfremt der ikke meddeles adresseændring efter pkt. 6 betales et administrationsgebyr på p.t. kr. 75,00 pr. gang. Ved oprettelse af ny kontrakt er der et oprettelsesgebyr på 298,00 kr.

10) Betales lejen ikke til rette tid, er lejer forpligtet til at betale rente fra forfaldstidspunktet til betaling sker, med Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et tillæg på 7% (i henhold til renteloven) p.t. (marts 2003) 10,0%. Lejer er endvidere forpligtet til at betale omkostninger ved afhentning af det lejede og eventuelle inddrivelsesomkostninger, der måtte være forbundet hermed.

11) Lejer er forpligtet til at indbetale lejen på det ad udlejer anviste sted.

12) Lejekontrakten er gældende indtil den opsiges af en af parterne. idet kontrakten dog er uopsigelig i de på forsiden anførte antal måneder (p.t. min. 12 mdr.). Opsigelse kan finde sted med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. Ved lejemålets ophør er lejeren forpligtet til uden yderligere påkrav at tilbagelevere det lejede til udlejer eller udlejers repræsentant på egen bopæl mod betaling af et afhentningsgebyr på p.t. kr. 250,00 inkl. moms.